You are here

Home » Raadplegingen

Karakteranalyse

Zelfkennis en innerlijke conflicten

Je geboortehoroscoop weerspiegelt de blauwdruk van je karakter en legt derhalve bloot wat je individualiteit zo uniek maakt.

Kunnen we aflezen welke soort behoeften voor iemand fundamenteel zijn, dan komt tevens naar voren hoe die verschillende verzuchtingen met elkaar harmoniëren dan wel in conflict gaan.

Probleem is echter dat elk karakter een aantal innerlijke tegenstrijdigheden herbergt. In algemene zin zijn die voelbaar als psychische spanningen die van aard zijn om een remmende invloed uit te oefenen op de spontane en natuurlijke zelfontplooiing en zelfverwerkelijking.
In weze vloeien die spanningen voort uit oningevulde dan wel botsene behoeften. Eén en ander kan zorgen voor erg veel verwarring en onzekerheid, met het gevaar dat de ene behoefte de andere gaat verdringen terwijl beiden niettemin om een invulling vragen ...
Zo kan bijvoorbeeld de behoefte aan autonomie en zelfstandigheid in conflict komen met de behoefte om zich emotioneel te binden in een liefdesrelatie. Vaak zien we dan mensen kiezen voor het ene of voor het andere met als resultaat dat ze zichzelf op één van beide terreinen voortdurend geweld aandoen. Vroeg of laat kost zulks echter zijn tol, niet zelden onder de vorm van depressies en ziektepatronen.

 

Bedoeling van het consult

De bedoeling is hier om meer inzicht in jezelf te verkrijgen. Niemand kan vervulling vinden zonder zichzelf te accepteren, zonder franjes. Teneinde in vrede te leven met jezelf - en daardoor met anderen - is van cruciaal belang om die innerlijke conflicten op te sporen, ze te begrijpen en te aanvaarden. Daarmee kom je tot een positief zelfbeeld waardoor de kwaliteit van je leven in hoge mate toeneemt. Vanaf dat moment maak je komaf met allerlei onechte behoeften die je altijd al (ongezien) op sleeptouw hadden genomen en waardoor ware vervulling uitbleef. Op deze manier krijg je toegang tot je kernkwaliteiten die je dan kan omzetten. Vorm geven aan dit unieke van jezelf kan alleen maar bijdragen tot ware vervulling.
Een diepgaande analyse van je horoscoop kan je tot steun zijn om (opnieuw) in eeen positieve levensstroom te komen.

 

Onbewust reactiepatronen stammen uit de kindertijd

Het is een belangrijke stap vooruit wanneer je je eigen tegenstrijdigheden weet te begrijpen en ze vandaar uit leert te accepteren. Dit in de wetenschap dat veel frustraties in feite te wijten zijn aan onwetendheid en gebrek aan inzicht op vlak van je eigen functioneren.
In dit verband gaan we altijd aandacht besteden aan je jeugdjaren (en specifiek hoe je je ouders hebt ervaren) omdat in deze tijd een aantal onbewuste, kinderlijke reactiepatronen werden aangeleerd die destijds wel geschikt waren (zo niet konden we als baby niet overleven), maar die later in het volwassen leven niet meer blijken te voldoen.
Ieders problematiek ligt telkens weer anders, maar steeds situeert zich een patroonvorming in de jeugd en met name in de omstandigheden daaromtrent.

 

Zelfverwerkelijking

Maar er is meer. Je horoscoop weerspiegelt niet alleen specifieke behoeftepatronen en hun interactie, maar bovendien ontvouwt die één van jou unieke ontwikkelingsweg. In feite wordt bloot gelegd welke jouw unieke manier is om in je bewustzijn te groeien, om jezelf te worden, om jezelf te verwerkelijken, om gelukkig te zijn. 
Er zijn zoveel concepten over "het geluk" als er mensen zijn omdat inderdaad het begrip "zich goed voelen" de resultante is van de invulling van zoveel subtiele behoeften die individueel erg kunnen verschillen.

 

Concrete vragen en gesprekspunten

Hiermee raken we aan de kern en aan de diepere, onderliggende bedoeling van het consultatiegesprek. Een greep aan vragen en aandachtspunten:

 • Wie ben je nu echt van binnen: je ware innerlijk; echte en onechte behoeften, waar je echte vervulling ligt
 • Hoever je geëvolueerd bent op je ontwikkelingsweg: welke mogelijkheden werden al aangeboord en welke nog niet
 • In hoeverre strookt het beeld dat je aan de buitenwereld toont, met je innerlijke beleving en welke zijn de problemen die er mogelijk uit voortvloeien
 • Je kernkwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen, je vaardigheden, gaven en talenten, zowel geestelijk, verstandelijk, sociaal als in praktisch opzicht
 • Je onzekerheden, schuldgevoelens, schaamte en angsten
 • Waarop zijn je gevoel van eigenwaarde en van eigenliefde gestoeld en in hoeverre zijn ze afhankelijk van de buitenwereld en de ander
 • Je gevoelswereld en gemoedsstemmingen, je onbewuste gevoelsmatige reacties
 • Problemen die je als het ware aantrekt om vooruitgang en groei mogelijk te maken
 • Je liefdesaard, inzicht in de wijze waarop je affectieve relaties aangaat en hoe je hierin optimaal functioneert, je gevende kant en je eisende kant in partnerships
 • Mogelijkheden die je hebt meegekregen op gebied van creativiteit, kunstzinnigheid, handigheid, originaliteit
 • Beroepsmogelijkheden, je aspiraties, je ambities en je natuurlijke vaardigheden hierin

De mogelijkheden zijn dus legio en kunnen uiteraard binnen één consultatie onmogelijk in de diepte behandeld worden. Dit is ook helemaal niet nodig omdat dee werkwijze inhoudt dat enkel die sferen worden behandeld die relevant zijn in functie van je situatie hier en nu.

Met andere woorden, de klemtoon wordt gelegd op datgene wat je op dit ogenblik als belangrijk of problematisch ervaart.

Voor zover het aangewezen is zal de afronding van het gesprek betrekking hebben op zowel de ervaringen en uitdagingen die op je weg komen al op de groeimogelijkheden die je in de directe toekomst kan realiseren. In dit verband krijg je ook adviezen mee teneinde alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Praktisch

Bij een eerste aanvraag voor een consult geef je alle geboortegegevens op: geboortedatum, uur en plaats. Bij twijfel omtrent het uur neem je contact op met de dienst Burgelijke Stand van je gemeente van geboorte. In het ene geval zal je geboorteakte gratis geraadpleegd worden en in het andere moet je een afschrift aanvragen.
Opteer voor een afschrift "zonder zegel", dan bijven de onkosten beperkt (max. €10,00)

Wellicht is het overbodig maar toch zinvol om te vermelden dat alles verloopt in een strikte vertrouwelijke sfeer die valt onder het beroepsgeheim.